logo-4lo-bydgoszcz 

IV Liceum Ogólnokształcące

im. Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy

 

 

 

Wyjątkowe szkoły, wyjątkowi ludzie

 

IV  Liceum Ogólnokształcące to szkoła założona w 1953 roku decyzją Ministerstwa Oświaty na podstawie art.1 dekretu z dnia 23.11.1945 roku „O organizacji szkolnictwa w okresie przejściowym”.

 

Szkoła została powołana dla potrzeb szybko rozwijającego się Osiedla Leśnego. Zlokalizowano ją przy ulicy Kaliskiej 10. Dyrektorem nowo powstałej placówki został Jan Gułajski, a po roku – Włodzimierz Mikulski. W roku 1957 do matury przystąpiła pierwsza klasa absolwentów „Czwórki”.

 

W dziesiątą rocznicę istnienia szkoły nadano jej imię kpt. Lucjana Szenwalda, a generał dywizji Zygmunt Huszcza przekazał sztandar, ufundowany przez Pomorski Okręg Wojskowy.

 

W 1973 roku siedzibą szkoły stał się na krótko budynek przy ulicy Aleje 1 Maja 122 (dzisiaj ulica Gdańska), w którym uczyło się wówczas ponad 700 uczniów. Szkoła należała do najlepszych w mieście. Jej uczniowie osiągali najwyższe laury w olimpiadach przedmiotowych.

 

W roku szkolnym 1983/84 popularna w mieście „Czwórka” obchodziła Jubileusz 30 – lecia istnienia. W tym samym roku na emeryturę odszedł dyrektor Włodzimierz Mikulski. Pełniącymi obowiązki dyrektora zostali: w roku szkolnym 1984/1985 Henryk Wiśniewski, a w roku szkolnym 1985/1986 Urszula Lisiak. W 1986 roku stanowisko dyrektora objął  Marian Guździoł. W tym samym roku nowy dyrektor wraz z nauczycielami i współpracownikami przeniósł szkołę do budynku przy ulicy Stawowej 39, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Dyrektor Marian Guździoł podniósł prestiż szkoły do jednej z najlepszych  w województwie, o czym świadczyła liczba laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz rosnąca z roku na rok liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły. Nowością na skalę kraju były wprowadzone przez niego międzyklasowe grupy językowe.

 

W 1994 roku dyrektorem szkoły została Hanna Czarkowska. Był to czas podtrzymywania tradycji szkoły i potęgowania jej sukcesów. Nawiązano współpracę ze szkołami zagranicznymi, propagowano krajoznawstwo, turystykę i sport oraz przeprowadzono komputeryzację szkoły.

 

W 1997 roku patronem szkoły został Kazimierz Wielki. W IV Liceum Ogólnokształcącym wyznaczono nowe cele i wyzwania, które trafnie wskazała dyrektor Hanna Czarkowska w słowach: „Król w nazwie? – to zobowiązuje! To tak, jakby złożyć Jemu przyrzeczenie: zmierzać ku najlepszej jakości pracy, najcenniejszym wartościom”.

 

W 1999 roku utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego. W budynku IV Liceum wśród licealistów pojawili się uczniowie pierwszego rocznika Gimnazjum nr 48. Utworzono jedną klasę gimnazjalną,  lingwistyczno – turystyczną, której ukierunkowanie na języki obce,  przedmioty przyrodnicze i kulturoznawcze wynikały z tradycji edukacyjnych „Czwórki”. Uczniowie gimnazjum w okresie funkcjonowania szkoły, do roku 2019, osiągali wysokie wyniki w nauce i z egzaminów gimnazjalnych. Byli laureatami i finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wielu z nich po zakończeniu gimnazjum podjęło decyzję o kontynuowaniu nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym.

 

W 2003 roku liceum obchodziło hucznie Jubileusz 50 – lecia istnienia. Blisko tysiąc absolwentów świętowało urodziny „Czwórki” na balu w Operze Nova.

 

W 2007 roku stanowisko dyrektora szkoły objął Jarosław Szczepaniak. Dyrektor podjął działania związane z promowaniem sylwetki patrona i modernizację szkoły. Budynek szkoły w 2007 roku przeszedł termomodernizację. W 2009 roku odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego sztandaru oraz odsłonięcie ściany tradycji z popiersiem patrona szkoły, którego autorem jest bydgoski artysta Marek Rona.

 

Od 2011 roku funkcję dyrektora pełni Katarzyna Kijewska – Południak, która z pasją łączy tradycję z nowoczesnością. Dyrektor dba o stałą i ścisłą współpracę ze wszystkimi organami szkoły, umożliwiając współdecydowanie o różnych aspektach życia szkoły i podnoszenie jakości jej pracy.

 

W 2013 roku liceum obchodziło Jubileusz 60 – lecia istnienia. Na uroczystej gali z okazji święta szkoły Prezydent Miasta Bydgoszczy wręczył szkole „Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne zasługi dla Miasta Bydgoszczy”.

 

Absolwenci wraz z nauczycielami świętowali urodziny „Czwórki” na balu w Hotelu „Słoneczny Młyn”.

 

W 2015 roku oddano do użytku przyszkolny basen. Dla nowo powstałej pływalni należącej do ZSO nr 4, na osiedlu Błonie, wybrano nazwę „Czwórka”. Oprócz basenu szkoła zyskała salę fitness i siłownię. W 2017 roku oddano do użytku nowe boisko szkolne. Uczniowie mają dobre zaplecze do odbywania zajęć sportowych, nauki i doskonalenia pływania w ramach lekcji WF i zajęć dodatkowych organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

 

Już niemal 70 lat szkoła nieustannie się rozwija. Zajmuje bardzo wysokie pozycje w rankingach szkół, a tysiące jej absolwentów kończy naukę na krajowych i zagranicznych uczelniach, osiąga sukcesy w życiu zawodowym i zajmuje odpowiedzialne stanowiska. Wśród obecnych nauczycieli szkoły są również jej absolwenci. Pomimo upływu lat kultywowane są tradycje, które łączą wszystkie pokolenia Czwórkowiczów. Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną, pozwalającą rozwijać wszechstronne zainteresowania uczniów.

 

Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego i zdobywają tytuły laureatów i finalistów w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych. „Czwórka” od wielu lat  otrzymywała  honorowy tytuł „Brązowej Szkoły” przyznawany przez Fundację “Perspektywy”. W 2019 roku zamieniliśmy brązową tarczę na srebrną otrzymując tytuł “Srebrnej Szkoły”, który utrzymaliśmy również w kolejnych latach.

 

Stanowi on potwierdzenie wysokiej jakości pracy nauczycieli i uczniów przy wsparciu działalności szkoły przez rodziców.

 

Priorytetem kształcenia jest w „Czwórce” wszechstronny rozwój uczniów i umiejętność posługiwania się językami obcymi w stopniu zaawansowanym, poprzez realizację rozszerzonego nauczania języka angielskiego dla wszystkich uczniów.

 

Szkoła uczestniczy w programach wymiany zagranicznej młodzieży między innymi w ramach: projektów Erasmus+, umowy ze Stowarzyszeniem AFS POLSKA Programy Międzykulturowe oraz dzięki współpracy ze szkołą partnerską w Holandii. Międzynarodowe projekty dają szansę młodzieży na rozwijanie kompetencji kluczowych, świadomości kulturowej, umiejętności IT oraz realizację własnych zainteresowań i pasji. Celem  wymiany jest także nawiązanie nowych kontaktów, znajomości, przyjaźni. Uczniowie biorący udział w projektach cenią sobie możliwość wykorzystania, weryfikacji i doskonalenia swoich umiejętności językowych, poznania rówieśników z innych krajów europejskich. To także miejsce na wymianę doświadczeń, integrację, promocję szkoły i miasta na arenie międzynarodowej. Uczniowie uczestniczą także w corocznej Międzynarodowej Konferencji „PuszMUN – symulacja międzynarodowych obrad ONZ”, podczas której dyskutują w języku angielskim o problemach współczesnego świata.

 

Patron szkoły, Kazimierz III Wielki, król Polski, założyciel  i patron miasta Bydgoszczy zobowiązuje do podejmowania działań związanych z propagowaniem jego postaci. Wraz ze Stowarzyszeniem Króla Kazimierza Wielkiego, którego szkoła jest członkiem od 2011 r. uroczyście obchodzimy rocznicę śmierci i urodzin patrona. Szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Świętujemy Urodziny Kazimierza Wielkiego”, adresowanego do uczniów szkół bydgoskich oraz wszystkich szkół w Polsce noszących imię króla Kazimierza Wielkiego. Uczniowie prowadzą również społeczną kampanię informacyjną dla mieszkańców Bydgoszczy o dokonaniach króla dla miasta i regionu.

 

W IV Liceum Ogólnokształcącym realizowane są projekty edukacyjne współfinansowane ze środków unijnych, koordynowane przez Miasto Bydgoszcz i inne instytucje zewnętrzne oraz szereg projektów społecznych o charakterze profilaktycznym i charytatywnym. Nauczyciele włączają się w działania edukacyjne, zgodnie z potrzebami uczniów i rodziców. Organizują liczne zajęcia dodatkowe: naukowe, sportowe i artystyczne koła zainteresowań, poszerzają ofertę edukacyjną poprzez udział w wykładach, warsztatach, kongresach naukowych, zajęciach laboratoryjnych na wyższych uczelniach z którymi szkoła współpracuje. Uczniowie uczestniczą w seansach filmowych, spektaklach teatralnych, operowych i innych wydarzeniach kulturalnych, w ramach współpracy z instytucjami kultury i sztuki.

 

W szkole realizowane są  programy dotyczące profilaktyki i bezpieczeństwa, we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz promocji zdrowia, Strażą Miejską i Policją.

 

„Czwórkę” wyróżniają działania związane ze sportem i turystyką. Od wielu lat IV Liceum Ogólnokształcące jest organizatorem Mistrzostw Bydgoszczy Szkół Ponadgimnazjalnych w Narciarstwie Zjazdowym na stoku w Myślęcinku oraz Bydgoskiego Survivalu Miejskiego, a także we współpracy z VII i IX LO gry terenowej „EXtreme Geocaching Trial”. Dbałość o zdrowy tryb życia i edukację w terenie realizowane są podczas Zielonych i Białych Szkół oraz wycieczek krajoznawczych realizowanych w Polsce i za granicą. Uczniowie uczestniczą w licznych sportowych zajęciach dodatkowych oraz reprezentują szkołę w rozgrywkach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich, osiągając sukcesy w wielu dziedzinach sportu.

 

IV Liceum Ogólnokształcące działa na rzecz środowiska lokalnego. Podejmowane są działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym oraz w ramach wolontariatu  we współpracy z innymi podmiotami. W projekcie „Czwórka świętuje odzyskanie przez Bydgoszcz niepodległości” realizowanym w styczniu 2020r. zorganizowano cykl imprez dla uczniów, zaproszonych gości i społeczności lokalnej. Były to między innymi: Wystawa tematyczna związana z odzyskaniem Niepodległości przez Polskę, Miejski Turniej Debat Oksfordzkich z udziałem uczniów bydgoskich szkół średnich, przemarsz uczniów ze szkół bydgoskiego Błonia do Miejsc Pamięci na Błoniu związanych z odzyskaniem przez Bydgoszcz Niepodległości, Konferencja naukowa zorganizowana  w szkole z wykładami pracowników naukowych z UKW i WSG.

 

Za działania na rzecz miasta z okazji 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski IV Liceum Ogólnokształcące w 2021 roku otrzymało wyróżnienie i okolicznościowy medal od Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ustanowiony w celu uhonorowania wybitnych obywateli raz instytucji i organizacji szczególnie zasłużonych dla miasta w latach 1920 – 2020.

 

Od 2011r. IV Liceum Ogólnokształcące współpracuje i uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez Związek Sybiraków Polskich – Koło Bydgoszcz Błonie. Licealiści realizują stałe projekty o charakterze charytatywnym np. „4LOve Słoneczko” dla wychowanków Domu Pomocy Społecznej.

 

Rada Rodziców wspiera szkołę w organizacji konkursów i projektów, których inicjatorami są nauczyciele i uczniowie np. Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Radość pisania”, Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „Best English Speller”, Dni Przyrodnika „Czwórki”, Festiwalu Talentów „Czwórki”, Turniejów Gry GO, Międzyszkolnych Drużynowych Rozgrywek „MatLog”, Dni Fantastyki „Fantastyka! Włącz wyobraźnię!”.

 

IV Liceum Ogólnokształcące wyróżnia wspaniała atmosfera! Tradycją stały się imprezy integrujące nauczycieli i uczniów: mecze piłkarskie i siatkarskie, rajdy piesze i rowerowe, akcje charytatywne oraz organizowane przez prężnie działający Samorząd Uczniowski np. konkurs „Super Klasa”, święto szkoły – popularne „Kaziki”.

 

Jednak „Czwórka” to przede wszystkim ludzie: uczniowie, nauczyciele, rodzice, absolwenci, pracownicy szkoły, którzy przez wiele pokoleń tworzyli i nadal tworzą niepowtarzalny klimat szkoły.