Przewodnicząca Rady Rodziców

 • Renata Mandziuk - 3C4

Zastępca Przewodniczącej

 • Marzena Maleszewska-Papke - 2D

Sekretarz Rady Rodziców

 • Agata Kacperska - 3d

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 • Agnieszka Kamecka - 3c

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

 • Sławomir Hibner - 2C
 • Aneta Borkowska - 2C

 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 • Bernadeta Manikowska-Czyżewska - 1D

Członkowie Rady Rodziców:

 • Katarzyna Ładanaj - 1A
 • Krzysztof Erlich - 1B
 • Anna Lutowska - 1C
 • Katarzyna Baig - 1F
 • Anna Woźniak - 2A
 • Aldona Wojdylak - Pieszczyńska - 2B
 • Barbara Tokarz - 2E
 • Janusz Mikielski - 3A4
 • Monika Jasińska - 3B4
 • Krzysztof Fluder - 3D4
 • Maciej Kulczyński - 3E4
 • Kinga Kruszczyńska - Sienko - 3a
 • Tomasz Ziamek - 3b

 

Rada Rodziców to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców. Główne działania Rady Rodziców sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:

 • współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
 • udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
 • współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
 • tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
 • współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
 • upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
 • pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
 • prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa statut szkoły oraz regulamin Rady Rodziców (dokumenty można znaleźć w zakładce: dokumenty szkoły).


Przydatne odnośniki:

1.  www.rodzice.codn.edu.pl

2.  www.vulcan.edu.pl/rodzice/o_nas/program/index.html

3.  www.fundacjarodziceszkole.org.pl

4.  www.eduserwis.w.interia.pl/rwsz.htm