Zasady naboru wniosków o przyznanie stypendium Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok szkolny 2022/2023. 

  

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął następujące uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce bądź w innych dziedzinach i pozostających w trudnych warunkach materialnych: 

- uchwała Nr XLIV/664/06 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  

 - uchwała Nr XXXVII/921/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca   uchwałę   w sprawie zasad udzielania   stypendiów   dla   uczniów   dziennych liceów  i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Preferencje w otrzymaniu stypendium mają uczniowie pochodzący z terenów wiejskich i miast, które nie są siedzibami powiatów. 

Prezydent Bydgoszczy może przedstawić Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego maksymalnie do 5 wniosków o przyznanie stypendium. 

Wnioski kandydatów szczególnie uzdolnionych, posiadających osiągnięcia, jak udział w olimpiadach, konkursach, spełniających wymagania określone w załączniku do uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa z dnia 13 marca 2006 roku, należy składać w Wydziale Edukacji i Sportu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2022 r. 
 

Wniosek, wypełniony komputerowo, należy złożyć w dwóch egzemplarzach, przy czym na ostatniej stronie jednego wniosku w lewym dolnym rogu prosimy umieścić pieczęć szkoły, pieczęć i podpis dyrektora szkoły oraz datę. 

  

Integralną część wniosku stanowią obowiązkowe załączniki: 

  

  1)  opinia właściwego ośrodka pomocy społecznej  z opisem sytuacji materialnej rodziny i szacunkowym miesięcznym dochodem brutto członka rodziny, 

  2)  opinia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w przypadku uczniów klas drugich i wyższych (opinia musi w szczególności zawierać informacje o innych osiągnięciach ucznia, jak udział w konkursach 
i olimpiadach), 

  3)  oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia, jeżeli ukończył 18 lat, o pobieraniu lub niepobieraniu stypendium z innych źródeł – potwierdzone przez dyrektora szkoły, 

  4) oświadczenie rodziców niepełnoletniego kandydata lub oświadczenie pełnoletniego kandydata potwierdzające wiarygodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym – wzory tych oświadczeń w załączeniu. 

  

Należy również dostarczyć: 

  

5) zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach potwierdzających łączny dochód brutto w rodzinie za ostatnie 3 miesiące, 

6) oświadczenie rodziców o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym dzieci uczące się do 24 lat, 

7) dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia, np. udział w konkursach, olimpiadach itp., potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę. 

 Załączniki:

 

Uchwała Sejmiku

Pobierz

 

Uchwała Sejmiku zmieniająca

Pobierz

 

Wniosek o stypendium

Pobierz

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Pobierz

 

Oświadczenie rodziców o ochronie danych osobowych

Pobierz