W związku realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowanego w latach 2020/2022, ustanowionego Uchwałą Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. informujemy, że wsparcie skierowane jest do uczniów: 

  

1) słabowidzącym,  

2) niesłyszącym,  

3) słabosłyszącym,  

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

  

Warunkiem ubiegania się o dofinasowanie zakupu podręczników jest posiadanie ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).  

  

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do  5 września 2022. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. 

Wniosek do pobrania: wniosek "wyprawka" (docx, 28KB)