<!--

Przewodnicząca Rady Rodziców

 • Marzena Maleszewska- Papke

Zastępca Przewodniczącej

 • Aneta Bąk

Sekretarz Rady Rodziców

 • Beata Dolata

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 • Bernardetta Manikowska – Czyżewska

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

 • Aneta Borkowska

 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 • Lucyna Bork - Kosińska

Członkowie Rady Rodziców:

 • 1.

  1A

  Leszczyński Dariusz

  2.

  1B

  Aleksandra Lorkowska

  3.

  1C

  Lucyna Bork - Kosińska

  4.

  1D

  Witkowski Stanisław

  5.

  1E

  Dołkowska Monika

  6.

  2A

  Ewa Łoś-Rycharska

  7.

  2B

  Beata Dolata

  8.

  2C

  Wioletta Szczepaniak - Żygowska

  9.

  2D

   Anna Nadzieja

  10.

  2E

  Wojciech Kempiński 

  11.

  2G

  Aneta Bąk

  12.

  3A

  Małgorzata Skotarek

  13.

  3B

  Mirosława Krężel - Laska 

  14.

  3C

  Magdalena Szedlbauer - Byczkowska

  15.

  3D

  Bernardetta Manikowska - Czyżewska

  16.

  3F

  Katarzyna Baig

  17.

  4A

  Anna Woźniak 

  18.

  4B

  Aldona Wojdylak - Pieszczyńska

  19.

  4C

  Sławomir Hibner 

  Anetta Borkowska

  20.

  4D

  Marzena Maleszewska- Papke

  21.

  4E

  AnnaArbat 

  Anna Całbecka

 

Rada Rodziców to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców. Główne działania Rady Rodziców sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:

 • współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
 • udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
 • współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
 • tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
 • współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
 • upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
 • pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
 • prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa statut szkoły oraz regulamin Rady Rodziców (dokumenty można znaleźć w zakładce: dokumenty szkoły).

 


Przydatne odnośniki:

1.  www.rodzice.codn.edu.pl

2.  www.vulcan.edu.pl/rodzice/o_nas/program/index.html

3.  www.fundacjarodziceszkole.org.pl

4.  www.eduserwis.w.interia.pl/rwsz.htm