Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej

IV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

w okresie epidemii wirusa SARS-Cov-2

Procedury bezpieczeństwa

1) Z biblioteki nie mogą korzystać uczniowie chorzy, z objawami choroby zakaźnej, a także Ci uczniowie, w domu których przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

2) Czytelnicy i bibliotekarz zachowują bezpieczną odległość i muszą posiadać własne środki ochrony osobistej.

3) Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma..

4) Regularnie po każdym przyjęciu książek zdezynfekowany będzie blat lady bibliotecznej - miejsce przyjmowania i wydawania materiałów bibliotecznych.

5)Biblioteka będzie wietrzona, co najmniej raz na godzinę.

6)Każdego dnia biblioteka będzie sprzątana, a powierzchnie dotykowe będą dezynfekowane.

7) W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie zagrożenia koronawirusem

1) Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły.

2) Ze zbiorów biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

3) Uczeń do biblioteki przychodzi w maseczce ochronnej.

4) Wypożyczalnia funkcjonuje bez wolnego dostępu czytelników do książek.

5) Osoby korzystające z czytelni oraz stanowisk komputerowych muszą zdezynfekować ręce.

6) Przy stanowisku wypożyczeni/zwrotów może przebywać tylko 2 czytelników z zachowaniem bezpiecznej odległości z zakrytymi ustami i nosem. Pozostali uczniowie stoją na zewnątrz z zachowaniem odpowiedniego dystansu pomiędzy osobami.

7) Oddawane przez Czytelników książki/ podręczniki obowiązkowo podlegają 2-dniowej kwarantannie i nie będą w tym czasie wypożyczane. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są do użytkowania.

8) Nie wolno dezynfekować książek we własnym zakresie.

9) Bibliotekarz obowiązkowo stosuje środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczkę ochronną lub przyłbicę.

10) Stanowisko obsługi Czytelnika, zgodnie w wymogami epidemiologicznymi, wyposażone jest w płyn do dezynfekcji rąk.

Pozostałe procedury dot. wypożyczenia i zwrotu książek oraz zasad zachowania się w bibliotece zamieszczone w Regulaminie biblioteki szkolnej nadal obowiązują.