Legenda o Błoniu

 

Zespół Szkół nr 12

ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU

W KONKURSIE LITERACKIM

Z OKAZJI 50-LECIA OSIEDLA BŁONIE

?LEGENDA O BŁONIU?

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Cele konkursu:

?     - zainteresowanie młodzieży literaturą;

?    - budzenie lokalnego patriotyzmu;

?    - inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności i indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi;

?   -  rozwijanie talentów.

2. Warunki uczestnictwa:

?    - w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z osiedla Błonie;

?   - uczestnik dostarczy na adres organizatora, ul. Stawowa 41, 85-323 Bydgoszcz)  do 30 maja 2013 roku napisaną przez siebie legendę związaną z osiedlem Błonie;

?    - tekst będzie spełniał następujące warunki:

?         praca literacka ? legenda,

?         objętość teksu ? max. 2 strony, czcionka 12 Times New Roman ;

?    - do każdej pracy należy dołączyć:

?         podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał.1);

?         kartę informacyjną zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna (zał. 2) ;

?   -  każda szkoła może przesłać dowolną liczbę prac. 

3. Przebieg konkursu:

?    -  prace konkursowe należy dostarczyć za pośrednictwem poczty lub osobiście do sekretariatu szkoły do 30 maja 2013 roku ;

?    -  rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 6 czerwca 2013 roku;

?    - nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych : uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

?    - wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZS nr 12 ? www.zselek.pl;

?    - wręczenie nagród nastąpi 15 czerwca 2013 roku podczas festynu z okazji 50-lecia Błonia;

?    - prace literackie zostaną zaprezentowane podczas festynu z okazji 50-lecia Błonia.

Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela Magdalena Mikołajczak (tel. 052 3738878)

 

 

Spacer po Błoniu

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 

im. Kazimierza Wielkiego

zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

SPACER PO BŁONIU

imagesz

 

Regulamin konkursu

1.      Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących amatorów.

2.      Każdy autor może nadesłać do 3 fotografii tematycznie związanych z tytułem konkursu (fotograficzne spojrzenie na osiedle Błonie).

3.      Technika wykonania prac jest dowolna.

4.      Wywołane zdjęcia muszą mieć rozmiar 15x21.

5.      Fotografie należy nadsyłać pocztą lub przynieść osobiście do Organizatora.

6.      Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach wiekowych: do lat 13, 14-20 lat, powyżej 20 lat.

7.      Prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatora.

Termin i miejsce nadsyłania prac

1.      Termin nadsyłania prac mija 29.05.2013r.

2.      Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 5.06.2013r.

3.      Prace należy nadsyłać pocztą na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego

85-323 Bydgoszcz, ul. Stawowa 39 lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.

Na kopercie ze zdjęciami należy umieścić tytuł konkursu: ?Spacer po Błoniu?

 

Do koperty należy włożyć (napisane pismem drukowanym lub komputerowo):

a)      podpisane zdjęcia

b)      dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail (nieobowiązkowo), a w przypadku uczniów ? nazwę szkoły i nazwisko nauczyciela prowadzącego;

c)      wykaz nadesłanych prac z tytułami zdjęć;

d)     podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik1);

e)      dodatkowo można dołączyć ? komentarz do zdjęcia ? nazwę fotografowanego obiektu, miejsce i czas wykonania zdjęcia.

Postanowienia końcowe

1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

2. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZSO nr 4 - www.4lo.bydg.pl

4. Wszystkie fotografie zostaną zaprezentowane na wystawach pokonkursowych oraz podczas festynu osiedlowego.

5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków i regulaminu konkursu.

6. Wszelkich informacji w sprawie konkursu udzielają nauczyciele: Beata Nowaczyk lub Grażyna Jureko

 

 

 

Wspomnienie o Osieckiej

 

7 marca 1997r., w przeddzień święta kobiet, odeszła Agnieszka Osiecka, kobieta prawdziwa i swą kobiecość nosząca z dumą, choć raz jako brzemię, innym razem jak pachnący bukiet kwiecia ?
O tej barwnej postaci możecie przeczytać w artykule ?Życie nie stawia pytań?

Kiedy mi przyjdzie mi zasnąć na dłużej,
Nim zasnę w porze snu.
Nie zatrzymuj mnie,
Nie odmów podróży
Jest pora snu, pora bzu, pora snu, pora bzu.

Nim się wszystkim śmiechy wyśmieją,
Nim z oczu spłyną wszystkie łzy
W dal odejdę z tą jasną nadzieją
Ze była, byłam w środku tym.

Kiedy mi przyjdzie mi zasnąć na dłużej,
Nim zasnę w porze snu.
Nie zatrzymuj mnie,
Nie odmów podróży
Jest pora snu, pora bzu, pora snu, pora bzu.

Nim się wszystkie muzyczki wytańczą,
Nim się dopali serca żar.
Niech błękitne pochłonie mnie ranczo
Jak dawniej nocy gwar.

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates