Rada Rodziców

 

Rada Rodziców to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców. Główne działania Rady Rodziców sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:

  • współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
  • udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
  • współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
  • tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
  • współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
  • upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
  • pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
  • prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa statut szkoły oraz regulamin Rady Rodziców (dokumenty można znaleźć w zakładce: dokumenty szkoły).

 


WPŁATY NA KONTO lub W SEKRETARIACIE (GOTÓWKĄ)

BP O/ Bydgoszcz

48132011172049713630000001

Rada Rodziców przy ZSO nr 4

z dopiskiem: za kogo? i która klasa?


Przydatne odnośniki:

1.  www.rodzice.codn.edu.pl

2.  www.vulcan.edu.pl/rodzice/o_nas/program/index.html

3.  www.fundacjarodziceszkole.org.pl

4.  www.eduserwis.w.interia.pl/rwsz.htm

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates