Mistrzowie Kultury Polskiej

Utworzono: poniedziałek, 14, wrzesień 2015 Bogumiła Myszkowska

konkurs

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym

?Słowo i obraz w twórczości

Jana Twardowskiego?

 

Regulamin konkursu

Konkurs stanowi część  projektu - Mistrzowie Polskiej Kultury. Jan Twardowski ? w 100. rocznicę urodzin, realizowanego w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych.

I.                    Organizator konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

II.                  Cele konkursu:

 1. Kształtowanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez prace fotograficzne.
 2. Umiejętność przekładu intersemiotycznego - fotografii artystycznej lub obrazu w dowolnej technice ilustrującego wybrany wiersz Jana Twardowskiego.
 3. Rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności związanych z dostrzeganiem walorów otoczenia.

III.             Udział w Konkursie

1.      W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2.      Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie fotografii konkursowych wraz z kartą zgłoszeniową w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem.

 1. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na prezentowanie fotografii, opublikowanie swego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na  stronach internetowych organizatorów, a także na ich wykorzystywanie  w celach promocyjnych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póź. zm.).
 2. Podpisanie  karty zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 3. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatora.

IV.             Forma kategorii konkursowych:

 1. Każdy autor może nadesłać do 3 fotografii tematycznie związanych z tytułem konkursu.
 2. Technika wykonania prac jest dowolna.
 3. Wywołane zdjęcia muszą mieć co najmniej rozmiar 15x21.

 

V.                Terminarz Konkursu:

 1. Prace konkursowe wraz z wypełniona kartą zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 18. listopada 2015r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego                                       85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 39

 1. Na kopercie ze zdjęciami należy umieścić tytuł konkursu.

 

VI.             Nagrody:

 1. Jury konkursu powołane przez Organizatorów oceni dostarczone prace, przyzna nagrody i wyróżnienia oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.

 1. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

?  Walory artystyczne;

?  Pomysłowość i oryginalność;

?  Interpretację i twórcze nawiązanie do tematu;

?  Estetykę (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia) 

2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright (C) by ZSO4 2001-2013
Download Joomla Templates